Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA
APB, ALEXANDRA PI BACHEL S.P.

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

Kodeks etike APB, Alexandra Pi Bachel s.p. vsebuje pomembna načela, ki zavezujejo vse osebe, izvajalce, ki delujejo in sodelujejo v okviru dejavnosti samostojnega podjetnika APB, Alexandra Pi Bachel s.p. ter vse kliente, uporabnike (v nadaljevanju: naročniki) storitev samostojnega podjetnika.

2. člen

APB, Alexandra Pi Bachel s.p. sodeluje s številnimi svetovalci, mentorji, predavatelji in trenerji, rednimi in izrednimi strokovnimi sodelavci (v nadaljevanju: izvajalci).

Kodeks etike podrobno določa obseg in vsebino odgovornosti izvajalca.

Izvajalci delujejo v skladu z etičnim kodeksom in prevzemajo lastno odgovornost za svoje delo in ravnanje. Za morebitno neugodje, škodo, nevarnosti ali nezadovoljstvo klienta z opravljeno storitvijo, odgovarjajo v celoti sami.

3. člen

Etika dela svetovalca, mentorja, predavatelja in trenerja metod, ki jih uporabljajo izvajalci, temelji na načelih etike in morale demokratične, pravne in socialne družbe.

Načela etike svetovalca, mentorja, predavatelja in trenerja so vodilo za izvajalce, ko s teoretičnim in praktičnim delom prispevajo k izboljšanju kvalitete bivanja posameznika, s pomočjo različnih pristopov razumevanja stvarnosti.

II. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN

4. člen

Izvajalci in naročniki spoštujejo ljudi in njihove osnovne človekove pravice, dostojanstvo in enakovrednost.

5. člen

Izvajalci pri svojem delu in naročniki spoštujejo vse ljudi, njihovo dostojanstvo, osebnost, znanje, spoznanja, izkušnje in stroko vseh oseb, s katerimi prihajajo v stik v procesu svetovanja, predavanj in podobnega.

6. člen

Izvajalci pri svojem delu in naročniki spoštujejo človekove pravice do zasebnosti, samo-odločanja in avtonomije ter jih ne nadlegujejo na noben način (npr. spolno, žalitve, izsiljevanje).

7. člen

Izvajalci in naročniki zavrnejo sodelovanje v postopkih in procesih, ki kršijo pravne ali moralne pravice drugih ljudi ter odklonijo svetovanje, usposabljanje ali posredovanje podatkov nekomu, za katerega utemeljeno domnevajo, da bo uporabil to znanje, veščine ali podatke na način, ki lahko pomeni kršenje človekovih pravic.

Prav tako zagotavljajo, da pri svojem delovanju spoznanja, psihološke in druge veščine ne bodo namerno ali nenamerno zlorabljene in s tem kršene človekove pravice.

8. člen

Izvajalci in naročniki enakopravno obravnavajo vse ljudi ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično pripadnost ali spolno usmerjenost. Ne dopuščajo, opravičujejo, olajšujejo ali sodelujejo pri kakršni koli diskriminaciji.

9. člen

Izvajalci pri svojem delu in naročniki s posameznikom ali skupino vzpostavijo korekten odnos. Izvajalci v tem odnosu strogo spoštujejo načelo poslovne tajnosti in so osebno odgovorni, da pridobivajo in sporočajo klientu samo tiste podatke, ki so povezani s ciljem postopka, programa ali procesa.

10. člen

Izvajalci pri svojem delu vodijo osnovne in dodatne zapiske o klientu in morajo pri tem upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalci so naročnika dolžni seznaniti z namenom uporabe podatkov in pri tem pridobiti njihovo soglasje. Ko izvajalci poročajo, informirajo, pojasnjujejo ali objavljajo karkoli, kar se nanaša na njihove naročnike, morajo poskrbeti za smiselne omejitve podatkov in za anonimnost podatkov naročnik. Za objavo osebnih podatkov morajo prej pridobiti njegovo pisno soglasje. Soglasje morajo pridobiti tudi v primeru, ko so zagotovili anonimnost in delo objavljajo za širši krog bralcev. Ne glede na pridobljeno soglasje izvajalci ne smejo objaviti podatkov, ki bi kakorkoli škodili naročniku. V primeru zakonite zahteve ali upravičene potrebe po razkritju podatkov izvajalci dostop do podatkov in sporočanje smiselno omejijo in razkrijejo samo vsebine, ki so neposredno povezane s potrebo ali zahtevo.

Izvajalci smejo od obveznosti popolnega ščitenja podatkov odstopiti le v izjemnih primerih (ko je ogroženo življenje naročnika ali življenje drugih ljudi ali, ko gre za zlorabo otrok). Izvajalci so dolžni naročnika seznaniti s temi izjemami na začetku sodelovanja.

Izvajalci naročniku na njegovo zahtevo omogočijo vpogled v njegov dosje. Izvajalci mu zavrnejo vpogled v dosje le v primeru, ko bi bila s tem povzročena resna škoda.

Izvajalci zagotavljajo naročniku popolno odločanje o sebi, vključno odločitev o vzpostavitvi in koncu medsebojnega sodelovanja v procesu svetovanja in odnosa.

11. člen

Pred pričetkom svetovanja izvajalec pridobi in ohranja Soglasje in zavezo.

Izvajalec naročnika seznani s potrebnimi aktivnostmi ter ga opozori, da s podpisom Soglasja in zaveze prevzame odgovornost ter posledice za svoje odločitve. Pojasni mu, da izvajalec vedno deluje za naročnikovo najvišje dobro z odkritimi nameni in da klient vedno dobi informacije, ki jih v tistem trenutku potrebuje za svoj napredek v osebnostno- duhovnem razvoju, a je kljub temu sam odgovoren za svoje odločitve, sodelovanje v procesu svetovanja, sprejemanje ali odklanjanje nasvetov itd. Oba skupaj določita namen in cilj medsebojnega sodelovanja, svetovalnega dela ali treninga.

To soglasje zajema tudi naročnikovo seznanjenost z dolžnostmi izvajalca glede načina varovanja osebnih podatkov in poročanja ter se zaveže, da bo vedno deloval v najvišje dobro naročnika in spoštoval ta etični kodeks. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom soglasje prekliče ali zahteva njegovo ponovno opredelitev.

Izvajalec mora pridobiti soglasje vseh neposredno in posredno vključenih naročnikov v skupino, kadar se cilj in izid poklicnega odnosa nanašata na več naročnikov. Izvajalec vnaprej ustrezno opredeli vsebino soglasja in zaveze za vsakega naročnika.

III. PRISTOJNOSTI IZVAJALCEV

12. člen

Izvajalci si prizadevajo, da pri svojem delu dosežejo in vzdržujejo najvišjo raven kvalitete svojega dela.

13. člen

Izvajalci se morajo zavedati omejitev svojih pristojnosti in meja svojih izkušenj. Opravljajo samo takšne postopke, alternativne in psihološke metode in tehnike, za katere so ustrezno izobraženi in certificirani, imajo ustrezne izkušnje, določeno področje poglobljeno obvladajo in prevzemajo le naloge, za katere so usposobljeni. Nikoli in v nobenem primeru ne diagnosticirajo in nadomeščajo pomoč s strani medicine in uradno priznanega terapevtskega zdravljenja.

14. člen

Izvajalec je pri izboru tehnik znotraj svetovalnega dela neodvisen in svoboden. To ga obvezuje h kritičnemu odnosu, zlasti do tistih metod, ki so pridobljene v drugačnih okoljih ali pomanjkljivo verificirane.

15. člen

Izvajalec pri obravnavi opravi tiste postopke, ki so nujni za potek postopka in procesa, spoznanja in dosego ciljev.

16. člen

Izvajalec se obvezuje, da se bo stalno izpopolnjeval in usposabljal.

17. člen

Izvajalec prevzema in opravlja delo, kadar mu telesno in psihično zdravje dovoljuje in omogoča poklicno zmožnost in presojo.

IV. ODGOVORNOSTI IZVAJALCEV

18. člen

Izvajalci se zavedajo svoje strokovne in poklicne odgovornosti do naročnikov, skupnosti in družbe, v kateri živijo in delajo. Izogibajo se vsakršnemu povzročanju škode, za svoje delovanje so v celoti odgovorni in obenem v največji možni meri zagotavljajo tudi to, da njihovo strokovno delovanje ni zlorabljeno.

19. člen

Izvajalci so odgovorni za strokovnost, kakovost in posledice svojega svetovalnega delovanja.

20. člen

Izvajalci skušajo vedno izbrati najustreznejša tehnike, ki zadostijo cilju, h kateremu so namenjeni in ki so primerni za ciljno skupino ali posameznika, pri katerih želijo te tehnike uporabiti. Vedno najprej natančno opredelijo namen uporabe določenih tehnik znotraj mentorskih  programov, postopkov in procesov.

21. člen

Izvajalci vzdržujejo visoke osebne standarde glede strokovne pristojnosti in uporabljajo tiste tehnike, za uporabo katerih so usposobljeni, prav tako pa so dolžni sami presoditi, ali jim njihovo teoretično in praktično znanje, razumevanje, izkušnje in usposobljenost dovoljujejo kompetentno uporabo določenih tehnik.

22. člen

Izvajalci se zavedajo, da z napačnim ravnanjem (pri vrednotenju in interpretaciji informacij) lahko povzročijo nepopravljivo škodo posamezniku in za to prevzemajo popolno odgovornost.

23. člen

Izvajalci upoštevajo avtorske pravice, zakonodajo in dogovore glede uporabe alternativnih tehnik.

24. člen

Izvajalci s svojim strokovnim znanjem in delovanjem ne povzročajo škode naročniku. Posledice morebitne nepredvidene in/ ali neizogibne škode čim bolj omilijo.

25. člen

Izvajalci so odgovorni za izpeljavo svetovanja ali programa tudi kadar sami ne morejo postopka zaključiti. Izpeljavo svetovanja ali mentorskega programa in ostalih programov zagotovijo v korektnem sodelovanju s kolegi, ki upoštevajo ta etični kodeks.

V. INTEGRITETA

26. člen

Izvajalci si prizadevajo za celovit pristop in obravnavo, razvoj teorije in praktičnih izkušenj. Izvajalec je do drugih pošten, pravičen in spoštljiv. Svojo vlogo v poklicnem odnosu pojasni naročniku na začetku programa in v tej vlogi kar se da skladno deluje.

27. člen

Izvajalci se morajo pri svojem delu zavedati svojih osebnih in poklicnih omejitev. V zahtevnih situacijah poiščejo nasvet in pomoč uradno priznanih terapevtov ali institucij.

28. člen

Izvajalci morajo svoje izkušnje in pristojnosti objektivno in pošteno predstaviti.

29. člen

Izvajalci morajo storitev ustrezno cenovno ovrednotiti in se dogovora o ceni dosledno držati. Izvajalec v primeru predčasnega odstopa naročnika od programa, denarna sredstva v nobenem primeru ne vrača.

30. člen

Izvajalci ustvarjalno prispevajo k razvoju in uporabnosti svetovalnega in alternativnih metod. Ugotovitve in spoznanja posredujejo širši javnosti.

31. člen

Izvajalci so dolžni odkrito informirati naročnika o možnih drugih alternativnih postopkih in pomembnosti sodelovanja z uradno medicino. Naročnikovo zmotno pojmovanje o svetovalnem delu, mentorksem programu in ostalih metodah izvajalcev, morajo takoj odkrito razčistiti ter ponovno vzpostaviti zaupanje.

VI. DOLŽNOST OBVEŠČANJA

32. člen

Vsak izvajalec in naročnik je ob spoznani kršitvi tega kodeksa etike dolžan ukrepati in opozoriti kršitelja, da preneha s kršitvami in odpravi posledice kršitve. O tem izvajalec ali naročnik obvesti tudi samostojno podjetnico Alexandro Pi Bachel.

VII. KONČNI DOLOČBI

33. člen

APB, Alexandra Pi Bachel s.p. si pridržuje pravico občasnih sprememb tega etičnega kodeksa. Vsaka sprememba postane veljavna z dnem podpisa.

34. člen

Ta etični kodeks začne veljati z dnem podpisa. Original je na voljo na vpogled na sedežu podjetja.

Ljubljana, 17. 03. 2015

Alexandra Pi Bachel s.p.
signature

 


IZJAVA

Spodaj podpisana Alexandra Pi Bachel spoštujem etični kodeks APB, Alexandra Pi Bachel s.p. in izjavljam, da različne oblike svetovanj, predavanj, izpopolnjevanj in izobraževanj, ki jih izvajam in so opisane na tej spletni strani, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznano medicinsko zdravljenje.

Svoja znanja in izkušnje delim izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika in ne z namenom, da bi diagnosticirala ali nadomestila pomoč s strani medicine in uradno priznanega terapevtskega zdravljenja. Za obisk svetovanja, izpopolnjevanja in izobraževanj v okviru ponudb na tej spletni strani posameznik v celoti prevzema odgovornost.

Svetujem vam, da se v primeru kakršnega koli dvoma pred koriščenjem storitev, opisanih na tej spletni strani, posvetujete s svojim zdravnikom ali uradno priznanim terapevtom. Alexandra Pi Bachel s.p. z izvajalci ne prevzemam nikakršne odgovornosti in ne odgovarjam za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala ob uporabi ali neprimerni uporabi storitev opisanih na tej spletni strani.

Povezave drugih spletnih strani ponujam le kot dodatne informacije in ne predstavljajo odobravanje informacij in storitev. Z uporabo te spletne strani soglašate, da takoj ko izberete povezavo na drugo spletno stran, informacijo ali storitev sodelujočih zunanjih (izrednih) strokovnih sodelavcev, prevzemate popolno odgovornost, da se ravnate po njihovih splošnih pogojih uporabe spletne strani, informacij, storitev in drugih vsebin.

Alexandra Pi Bachel s.p. in sodelujoči zunanji (izredni) strokovni sodelavci imamo popolnoma ločeno poslovanje, zato ne prevzemam nikakršne odgovornosti za izvajanje poslovne dejavnosti sodelujočih zunanjih (izrednih) strokovnih sodelavcev.

  Alexandra Pi Bachel, s.p.
signature

 


POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA IN "NAVDIHUJOČIH DARIL"

Izvajalci storitev in lastnica spletnega mesta

Izvajalka storitev na spletni strani www.alexandrapibachel.net je podjetje APB, Alexandra Pi Bachel s.p., Svetovanja ter izpopolnjevanja za dvig kvalitete življenja ter vsi zunanji izvajalci, ki poslovno sodelujejo v okviru dejavnosti omenjenega podjetja APB (v nadaljevanju izvajalka- izvajalci).

Lastnica spletnega mesta je podjetje APB, Alexandra Pi Bachel s.p., Svetovanja ter izpopolnjevanja za dvig kvalitete življenja (v nadaljevanju izvajalka).

Avtorske pravice

Vsi materiali in besedila, ki se nahajajo na spletni strani www.alexandrapibachel.net so last izvajalke. Če jih želite deliti, prosim zraven obvezno pripišite avtorja in lastnico spletnega mesta (APB, Alexandra Pi Bachel s.p. in povezavo www.alexandrapibachel.net), kot vira besedila.


Zasebnost in varovanje podatkov

Izvajalci se zavezujemo k spoštovanju in izvajanju določil Etičnega kodeksa, Izjave ter upoštevanju Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Namen uporabe osebnih podatkov

Vaše podatke bom uporabila:

  • za delitev NAVDIHUJOČIH DARIL (v obliki E knjige, audio in video posnetkov, novih blog vsebin ter občasnih novičk, ki bodo vsebovale novosti, aktualno ponudbo, spodbujajoče nasvete in vsebine za izboljšanje počutja in kvalitete življenja),
  • za POTREBE IZPOLNITVE NAROČILA (informativna gradiva, ponudbe, predračune, račune, soglasja, zavezo in podobno)
  • ter MOREBITNE INFORMACIJE, za katere bom ocenila, da predstavljajo za vas pomembne informacije.

Odjava

Če teh vsebin ne boste želeli več prejemati, mi to sporočite na elektronski naslov: alexandra(at)alexandrapibachel.net in izbrisala vas bom iz seznama naročnikov.

Pomembno

Vsebine navdihujočih daril, novičke ter ostale informacije uporabljenih komunikacijskih kanalov ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznano medicinsko zdravljenje.

Svoja znanja in izkušnje delim izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika in ne z namenom, da bi diagnosticirala ali nadomestila pomoč s strani medicine in uradno priznanega terapevtskega zdravljenja. Za branje in uporabo informacij, obisk svetovanja, izpopolnjevanja in izobraževanj v okviru ponudb na tej spletni strani posameznik v celoti prevzema odgovornost.

Alexandra Pi Bachel, s.p.
signature