top of page

ETIČNI KODEKS 

 

Alexandra Pi Bachel se zavezujem, da se bom pri svojem delu ravnala po načelih Etičnega kodeksa SATYAM. Prav tako se vsi zunanji izvajalci, ki sodelujejo v okviru dejavnosti samostojnega podjetnika Satyam, Alexandra Pi Bachel s. p., zavezujejo k spoštovanju Etičnega kodeksa Satyam.

 

Načela Etičnega kodeksa SATYAM me usmerjajo, da s svojim delom prispevam k samoraziskovanju in samouresničenju svojih klientov ter jih spodbujam, da vzpostavijo prijateljski odnos s seboj, uresničujejo svoje cilje in dvigujejo kvaliteto življenja ter postanejo bolj svobodni, srečni in uspešni.

 

Etični kodeks SATYAM temelji na načelih etike in moralne demokratične, pravne in socialne družbe. Navezuje se na vse pravice, zajamčene z ustavo in zakoni Republike Slovenije.

 

Etični kodeks SATYAM je zapis najpomembnejših načel, po katerih se vsi izvajalci v okviru dejavnosti samostojnega podjetnika Satyam, Alexandra Pi Bachel s. p., ravnamo pri svojem delu.

 

 

Uvodna določila 

 

1. člen

 

Etični kodeks SATYAM, Alexandra Pi Bachel s.p. vsebuje pomembna načela, ki zavezujejo vse osebe, izvajalce, ki delujejo in sodelujejo v okviru dejavnosti samostojnega podjetnika SATYAM, Alexandra Pi Bachel s.p. ter vse kliente, uporabnike (v nadaljevanju: naročniki) storitev samostojnega podjetnika.

 

2. člen

 

SATYAM, Alexandra Pi Bachel s.p. sodeluje s številnimi svetovalci, mentorji, predavatelji in trenerji, rednimi in izrednimi strokovnimi sodelavci  (v nadaljevanju: izvajalci). 

 

Etični kodeks podrobno določa obseg in vsebino odgovornosti izvajalca.

 

Izvajalci delujejo v skladu z etičnim kodeksom in prevzemajo lastno odgovornost za svoje delo in ravnanje. Za morebitno neugodje, škodo, nevarnosti ali nezadovoljstvo klienta z opravljeno storitvijo, odgovarjajo v celoti sami.

 

3. člen

 

Etika dela coacha, mentorja in predavatelja metode »SATYAM« in ostalih metod, ki jih uporabljajo izvajalci, temelji na načelih etike in morale demokratične, pravne in socialne družbe.

 

Načela etike coacha, mentorja in predavatelja metode »SATYAM« so vodilo za izvajalce, ko s teoretičnim in praktičnim delom prispevajo k izboljšanju kvalitete bivanja posameznika, s pomočjo različnih pristopov razumevanja stvarnosti.

  

Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

 

4. člen

 

Izvajalci in naročniki spoštujejo ljudi in njihove osnovne človekove pravice, dostojanstvo in enakovrednost.

 

5. člen

 

Izvajalci pri svojem delu in naročniki spoštujejo vse ljudi, njihovo dostojanstvo, osebnost, znanje, spoznanja, izkušnje in stroko vseh oseb, s katerimi prihajajo v stik v procesu svetovanja, predavanj in podobnega.

 

6. člen

 

Izvajalci pri svojem delu in naročniki spoštujejo človekove pravice do zasebnosti, samo-odločanja in avtonomije ter jih ne nadlegujejo na noben način (npr. spolno, žalitve, izsiljevanje).

 

7. člen

 

Izvajalci in naročniki zavrnejo sodelovanje v postopkih in procesih, ki kršijo pravne ali moralne pravice drugih ljudi ter odklonijo svetovanje, usposabljanje ali posredovanje podatkov nekomu, za katerega utemeljeno domnevajo, da bo uporabil to znanje, veščine ali podatke na način, ki lahko pomeni kršenje človekovih pravic.

 

Prav tako zagotavljajo, da pri svojem delovanju spoznanja, psihološke in druge veščine ne bodo namerno ali nenamerno zlorabljene in s tem kršene človekove pravice.

 

8. člen

 

Izvajalci in naročniki enakopravno obravnavajo vse ljudi ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično pripadnost ali spolno usmerjenost. Ne dopuščajo, opravičujejo, olajšujejo ali sodelujejo pri kakršni koli diskriminaciji.

 

9. člen

 

Izvajalci pri svojem delu in naročniki s posameznikom ali skupino vzpostavijo korekten odnos ter spoštujejo zasebnost in zaupnost naročnika ter neposredno vključenih v proces. Izvajalci v tem odnosu strogo spoštujejo načelo poslovne tajnosti in so osebno odgovorni, da pridobivajo in sporočajo klientu samo tiste podatke, ki so povezani s ciljem postopka, programa ali procesa.

 

10. člen

 

Izvajalci pri svojem delu vodijo osnovne in dodatne zapiske o klientu in morajo pri tem upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

 

Izvajalci so naročnika dolžni seznaniti z namenom uporabe podatkov in pri tem pridobiti njihovo soglasje. Ko izvajalci poročajo, informirajo, pojasnjujejo ali objavljajo karkoli, kar se nanaša na njihove naročnike, morajo poskrbeti za smiselne omejitve podatkov in za anonimnost podatkov naročnik. Za objavo osebnih podatkov morajo prej pridobiti njegovo pisno soglasje. Soglasje morajo pridobiti tudi v primeru, ko so zagotovili anonimnost in delo objavljajo za širši krog bralcev. Ne glede na pridobljeno soglasje izvajalci ne smejo objaviti podatkov, ki bi kakorkoli škodili naročniku. V primeru zakonite zahteve ali upravičene potrebe po razkritju podatkov izvajalci dostop do podatkov in sporočanje smiselno omejijo in razkrijejo samo vsebine, ki so neposredno povezane s potrebo ali  zahtevo.


Izvajalci smejo od obveznosti popolnega ščitenja podatkov odstopiti le v izjemnih primerih (ko je ogroženo življenje naročnika ali življenje drugih ljudi ali, ko gre za zlorabo otrok). Izvajalci so dolžni naročnika seznaniti s temi izjemami na začetku sodelovanja.


Izvajalci naročniku na njegovo zahtevo omogočijo vpogled v njegov dosje. Izvajalci mu zavrnejo vpogled v dosje le v primeru, ko bi bila s tem povzročena resna škoda.

 

Izvajalci zagotavljajo naročniku popolno odločanje o sebi, vključno odločitev o vzpostavitvi in koncu medsebojnega sodelovanja v procesu svetovanja in odnosa.

 

11. člen

 

Pred pričetkom svetovanja izvajalec pridobi in ohranja Soglasje in zavezo.

 

Izvajalec naročnika seznani s potrebnimi aktivnostmi ter ga opozori, da s podpisom Soglasja in zaveze prevzame odgovornost ter posledice za svoje odločitve. Pojasni mu, da izvajalec vedno deluje za naročnikovo najvišje dobro z odkritimi nameni in da klient vedno dobi informacije, ki jih v tistem trenutku potrebuje za svoj napredek v osebnostno- duhovnem razvoju, a je kljub temu sam odgovoren za svoje odločitve, sodelovanje v procesu preobrazbe, sprejemanje ali odklanjanje nasvetov itd. Oba skupaj določita namen in cilj medsebojnega sodelovanja, svetovalnega dela ali treninga.

 

To soglasje zajema tudi naročnikovo seznanjenost z dolžnostmi izvajalca glede načina varovanja osebnih podatkov in poročanja ter se zaveže, da bo vedno deloval v najvišje dobro naročnika in spoštoval ta etični kodeks. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom soglasje prekliče ali zahteva njegovo ponovno opredelitev.

 

Izvajalec  mora pridobiti soglasje vseh neposredno in posredno vključenih naročnikov v skupino, kadar se cilj in izid poklicnega odnosa nanašata na več naročnikov. Izvajalec  vnaprej ustrezno opredeli vsebino soglasja in zaveze za vsakega naročnika.

 

Pristojnosti izvajalcev

 

12. člen

 

Izvajalci si prizadevajo, da pri svojem delu dosežejo in vzdržujejo najvišjo raven kvalitete svojega dela.

 

13. člen

 

Izvajalci se morajo zavedati omejitev svojih pristojnosti in meja svojih izkušenj. Opravljajo samo takšne postopke, alternativne in psihološke metode in tehnike, za katere so ustrezno izobraženi in certificirani, imajo ustrezne izkušnje, določeno področje poglobljeno obvladajo in prevzemajo le naloge, za katere so usposobljeni. Nikoli in v nobenem primeru ne diagnosticirajo in nadomeščajo pomoč s strani medicine in  uradno priznanega terapevtskega zdravljenja.

 

14. člen

 

Izvajalec je pri izboru tehnik znotraj strokovnega dela neodvisen in svoboden. To ga obvezuje h kritičnemu odnosu, zlasti do tistih metod, ki so pridobljene v drugačnih okoljih ali pomanjkljivo verificirane.

 

15. člen


Izvajalec pri obravnavi opravi tiste postopke, ki so nujni za potek postopka in procesa, spoznanja in dosego ciljev.

 

16. člen

 

Izvajalec se obvezuje, da se bo stalno izpopolnjeval in usposabljal.
 

17. člen


Izvajalec prevzema in opravlja delo, kadar mu telesno in psihično zdravje dovoljuje in omogoča poklicno zmožnost in presojo.

 

Odgovornosti izvajalcev

 

18. člen

 

Izvajalci  se zavedajo svoje strokovne in poklicne odgovornosti do naročnikov, skupnosti in družbe, v kateri živijo in delajo. Izogibajo se vsakršnemu povzročanju škode, za svoje delovanje so v celoti odgovorni in obenem v največji možni meri zagotavljajo tudi to, da njihovo strokovno delovanje ni zlorabljeno.

 

19. člen

 

Izvajalci so odgovorni za strokovnost, kakovost in posledice svojega svetovalnega delovanja.

 

20. člen


Izvajalci skušajo vedno izbrati najustreznejša tehnike, ki zadostijo cilju, h kateremu so namenjeni in ki so primerni za ciljno skupino ali posameznika, pri katerih želijo te tehnike uporabiti. Vedno najprej natančno opredelijo namen uporabe določenih tehnik znotraj metode »Satyam« in ostalih programov, postopkov in procesov.

 

21. člen


Izvajalci  vzdržujejo visoke osebne standarde glede strokovne pristojnosti in uporabljajo tiste tehnike, za uporabo katerih so usposobljeni, prav tako pa so dolžni sami presoditi, ali jim njihovo teoretično in praktično znanje, razumevanje, izkušnje in usposobljenost dovoljujejo kompetentno uporabo določenih tehnik.

 

22. člen

 

Izvajalci se zavedajo, da z napačnim ravnanjem (pri vrednotenju in interpretaciji informacij) lahko povzročijo nepopravljivo škodo posamezniku in za to prevzemajo popolno odgovornost.

 

23. člen


Izvajalci upoštevajo avtorske pravice, zakonodajo in dogovore glede uporabe alternativnih tehnik.

 

24. člen

 

Izvajalci s svojim strokovnim znanjem in delovanjem ne povzročajo škode naročniku. Posledice morebitne nepredvidene in/ ali neizogibne škode čim bolj omilijo.

 

25. člen

 

Izvajalci so odgovorni za izpeljavo svetovanja ali programa tudi kadar sami ne morejo postopka zaključiti. Izpeljavo svetovanja ali programa metode »Satyam« in ostalih programov zagotovijo v korektnem sodelovanju s kolegi, ki spoštujejo ta etični kodeks.

  

Integriteta

 

26. člen

 

Izvajalci si prizadevajo za celovit pristop in obravnavo, razvoj teorije in praktičnih izkušenj. Izvajalec je do drugih pošten, pravičen in spoštljiv. Svojo vlogo v poklicnem odnosu pojasni naročniku na začetku programa in v tej vlogi kar se da skladno deluje.

 

27. člen

 

Izvajalci se morajo pri svojem delu zavedati svojih osebnih in poklicnih omejitev. V zahtevnih situacijah poiščejo nasvet in pomoč uradno priznanih terapevtov ali institucij.

 

28. člen

 

Izvajalci morajo svoje izkušnje in pristojnosti objektivno in pošteno predstaviti.

 

29. člen


Izvajalci morajo storitev ustrezno cenovno ovrednotiti in se dogovora o ceni dosledno držati.

 

30. člen

 

Izvajalci ustvarjalno prispevajo k razvoju in uporabnosti svetovalnih in alternativnih metod. Ugotovitve in spoznanja posredujejo širši javnosti.

 

31. člen

 

Izvajalci so dolžni odkrito informirati naročnika o možnih drugih alternativnih postopkih in pomembnosti sodelovanja z uradno medicino. Naročnikovo zmotno pojmovanje o svetovalnem delu, programu in metodi »Satyam« in ostalih metodah izvajalcev, morajo takoj odkrito razčistiti ter ponovno vzpostaviti zaupanje.

 

Dolžnost obveščanja

 

32. člen

 

Vsak izvajalec in naročnik je ob spoznani kršitvi tega kodeksa etike dolžan ukrepati in opozoriti kršitelja, da preneha s kršitvami in odpravi posledice kršitve. O tem izvajalec ali naročnik obvesti tudi samostojno podjetnico Alexandro Pi Bachel.

 

 

Končni določbi

 

33. člen

 

SATYAM, Alexandra Pi Bachel s.p. si pridržuje pravico občasnih sprememb tega etičnega kodeksa. Vsaka sprememba postane veljavna z dnem podpisa.

 

 34. člen

Ta etični kodeks začne veljati z dnem podpisa. Original je na voljo na vpogled na sedežu podjetja.

 

 

Ljubljana, 08. 12. 2021

 

SATYAM,

Alexandra Pi Bachel s.p.              

    APiB.

bottom of page